Haldenkanalen Kanalmuseum hos Østfoldmuseene har i 2018 og 2019 med støtte fra Fylkesmannen gjennomført flere kartlegginger på fugl, bunndyr, plante- og dyreplankton og fisk. Målet med kartleggingen var å få en større forståelse for hvordan artssammensetningen er i Gjølsjøen, og hvordan disse påvirker hverandre i naturreservatet Gjølsjøen.

 

Gjølsjøen er en næringsrik innsjø rett ved Ørje i Marker kommune i Viken. Innsjøen er fuglereservat og kjent for et svært rikt fugleliv med flere kravfulle arter. De siste tiårene har innsjøen opplevd en nedgang i hekkebestanden av flere våtmarksarter (sothøne, toppdykker, toppand, m.fl.), og det er derfor ønskelig å finne tiltak som kan bedre forholdene for hekkende fugl.

 

Vi skal nå sammen med NIVA og NINA i gang med en plan for potensielle restaureringstiltak på området for Gjølsjøen naturreservat med utgangspunkt i verneplan og verneformålet. Planen skal bidra til å bevare variasjonen i Gjølsjøen naturreservat og den skal se på tiltak for tilrettelegging for besøkende.