Nytt valgfag på Dokka VGS "Innføring i bioøkonomi"

Dokka videregående skole, Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) og en rekke lokale bedrifter og FoU-miljøer arbeider med en satsing innen bioøkonomi på Dokka VGS. Vi ønsker å inkludere elevene i grønn utvikling i regionen.

Høsten 2018 har en gruppe VG2 elever ved Dokka VGS valgt det nye faget Innføring i Bioøkonomi. I faget ønsker vi et tett samarbeid med lokale bedrifter som kan ta imot elever på omvisning, inkludere elevene i problemløsning eller gjesteforelese om bedriften. Vi ønsker at dette faget skal ha en praktisk tilnærming på undervisningen, som vil bidra til å motivere elevene til å tenke selvstendig og komme med kreative løsninger og ideer som bedriftene kan nytte seg av. Samtidig får elevene innsikt i potensielle fremtidige arbeidsplasser og vi håper at dette vil øke sjansene for at elever som ønsker høyere utdanning tilbakevender til kommunene etter utdanning.

 

Definisjon på bioøkonomi:

I følge Europa-konvensjonen er bioøkonomi definert som: «produksjonen av fornybare biologiske ressurser og konverteringen av disse ressursene og avfallsstrømmene til verdifulle produkter, som mat, fôr, biobaserte produkter og bioenergi. En bioøkonomi integrerer hele spekteret av naturlige og fornybare biologiske ressurser, land og havressurser, biologisk mangfold og biologiske materialer (planter, dyr og mikrober), gjennom produksjon og konsumering av disse bioressursene».

Bioøkonomi er altså et samlebegrep for en økonomi basert på biologiske fornybare ressurser for å skape et bærekraftig samfunn. Det er et nytt og viktig konsept som baseres på produksjon av biologiske ressurser og deres konvertering til tjenester som mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi mm.

 

Formål

Faget Innføring i Bioøkonomi handler om forståelse for bioøkonomi og bioøkonomiens muligheter for å ta vare på biologiske ressurser og skape et bærekraftig samfunn. Faget skal ta for seg skiftet fra en oljeøkonomi til en bærekraftig bioøkonomi på et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. En viktig del av faget er å gi innblikk i bioøkonomi i dagens og fremtidens landbruk, skogbruk, fiskeindustri og industriproduksjon. Faget skal gjennom aktiviteter og bedriftsbesøk bidra til forståelse for produksjonen fra råvarer til ferdig biobaserte produkter, med avfallsstrømmer og sirkulær økonomi.

Elevene skal også få innsikt i grunnleggende økologi, biologisk mangfold og økosystemtjenester knyttet til bærekraftige ressurser og bioøkonomi. Faget skal bidra til forståelse for bærekraftig høsting, forvaltning og skjøtsel av natur og miljø. Dette er en viktig rolle for få til et bioøkonomisk samfunn.

 

Læringsformer og aktiviteter

Faget skal bestå av forelesninger og gjesteforelesere, bedriftsbesøk, feltaktiviteter, rapporter, gruppeoppgaver og fremføringer. En viktig del av faget er at elevene skal være med å løse problemstillinger og utvikle kreative løsninger og produkter sammen med lokale bedrifter. Elevene finne løsninger på å utnytte restprodukter ved opprettelse av elevbedrifter i tett samarbeid med lokale bedrifter og FoU-miljøer. DNV bistår Dokka VGS med gjennomføringen av faget.  

 

Hovedtema:

  1. Bioøkonomi – en ny tankegang
  2. Bioøkonomisk naturbruk (landbruk, skogbruk, fiskebruk)
  3. Bioøkonomisk produksjon (industriproduksjon)
  4. Fornybar energi og bioenergi
  5. Natur- og økosystemtjenester

Mål:

Målet med prosjektet er å etablere en landslinje i Bioøkonomi på Dokka VGS fra høsten 2019. Landslinjen vil være en praktisk realfaglinje, med fokus på skog, jordbruk, bioøkonomisk produksjon, fornybar energi og naturens goder. Dette skal være et nasjonalt tilbud, slik at elever fra hele landet kan søke seg inn på denne linjen på Dokka.

Vi håpet at samarbeidet mellom skole og lokale bedrifter vil føre til mer kunnskap og kompetanse innen bioøkonomi som igjen vil knytte disse ulike fagmiljøene tettere sammen og løfte Oppland som bioøkonomisk region.