Høstingsskog/lauveng på Nyrnes i Lom 2018

Dokkadeltaet Våtmarkssenter AS arbeider med kartlegging av naturmangfold med hovedvekt på viktige arter og naturtyper, skjøtsel og naturrestaurering. En av våre viktigste arbeidsoppgaver er å kartlegge og sikre forekomster av truede arter og naturtyper.

Nyrnes og Nyrnesodden er deler av et mer eller mindre sammenhengende og langstrakt ”belte” med rester av høstingsskog som strekker seg langs store deler av Vågåvatnet, fra Vågå kommune til Lom kommune. Forekomstene av disse gamle styvings/lauvingstrærne av hengebjørk har sitt tyngdepunkt i området rundt Nyrnes, der mange gamle styvingstrær står igjen på flere eiendommer langs lia. Flere av lokalitetene er lett synlige fra veien, og utgjør et viktig element og minnesmerke over tidligere tiders bruk av naturen.

 

Les mer i rapporten her: Åpne rapport