Lær mer om fuglene i Dokkadeltaet

Bokfink
Enkeltbekkasin
Fiskemåke
Fossekall
Grågås
Jordugle
Kanadagås
Knoppsvane
Krikkand
Kvinand
Laksand
Låvesvale
Linerle
Sangsvane
Sivspurv
Stokkand
Storlom
Storspove
Tårnfalk
Toppand
Vandrefalk