Oppdragene vil gå ut på å restaurere tidligere grøftede myrer og nedlagte torvuttak. Grøftene tettes med gammelt grøftoppslag, busker og trær, og det lages komprimerte demninger av stedegen torv. Restaureringsarbeidet gjennomføres med gravemaskin med spesialutstyr til å arbeide på myr. OTF-anlegg har to gravemaskiner som skal gå på dette prosjektet, en 8-tonner og en 15-tonner. Ved å restaurere myrer og hindre at vatnet renner ut, vil vannspeilet øke og de naturlege prosessene i myra kan starter igjen.

 

Myr er en svært verdifull og trua naturtype. I Norge er mer enn 1/3 av myrene ødelagt grunnet menneskelig påvirkning som grøfting, drenering og oppdyrking til jordbruk og skogbruk, uttak til brensel og torv til hager og utbygging.

Ved å restaurere myrer vil vi få flere goder og økosystemtjenester, som for eksempel klimagasstiltak ved at myra kan lagre store mengder karbon og flomdempende tiltak da myra fungerer som en svamp og holder igjen flomvann. Torvmosene på myra har spesielle vannceller (hyalinceller) som holder på vann, de kan holde på vann over 10 ganger sin egen vekt. Dette er svært viktig i et klima i endring, spesielt med mer nedbør. Samtidig vil restaurering av myrer bidra til økt økologisk tilstand og sørge for rikt artsmangfold med planter og dyr, som multer, tranebær, orkideer, insekter og amfibier, og spesielt viktige raste- og hekkeplass for fugler.

 

Dokkadeltaet Våtmarkssenter har også vært en av entreprenørene som har restaurert myr for Miljødirektoratet tidligere, der vi har hatt en rammeavtale fra 2017-2019.

 

Se her for nyhetssak fra Oppland Arbeiderblad 10.07.2019 (krever abonnement).

 

 

Bilder fra tidligere myrrestaureringsoppdrag:

 

Saltstutlia ferdig 1.jpg

Ferdig restaurert myr på Saltstutlia naturreservat i 2018. Foto: Jan Erik Noreng 2018.

 

Tretjernmyra 3.jpg

Bygging av demning med stedegen torv på Tretjernmyra naturreservat, utført av vår egen økolog og maskinfører Anne-Sofie B. Strømme. På toppen legges vegetasjon for å gjøre demingen robust mot vær og vind. Foto: Magnus Nygård, 2017. 

 

Tretjernmyra 2.jpg

Ferdig restaurert myr på Tretjernmyra naturreservat, tidligere gikk det en ganske dyp grøft til høyre i bilde. Denne ble tettet og det ble laget demninger for hver 20 cm fall. Demningene ble laget av stedegen torv fra en annen plass, disse små uttakenen ble konstruert til dam med skrå grunne kanter etter at vi hadde hentet ut torv. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2017.