Den største pakka dekker deler av Golsfjellet i Gol kommune og stølsområdet øst for Tisleifjorden og langs Tisleia i Nord-Aurdal kommune. En annen pakke er i Ringsaker kommune rundt Brummundal og Moelv. Den tredje pakken består av flere mindre delområder på Nes (også i Ringsaker kommune), Hadeland i Gran kommune, Steinsetbygdi i Etnedal/Nord-Aurdal kommune og Storløkjølen i Elverum/Trysil kommune. Alle pakkene består både av nykartlegging og noe rekartlegging av områder kartlagte etter en tidligere og nå utdatert versjon av Miljødirektoratets instruks.

 

Kartleggingen skjer på oppdrag fra miljødirektoratet. I år skal vi kartlegge på Hadeland, på Løten, i Nordre Land og i Valdres. Områdene som skal kartlegges er valgt ut fordi det er stor utbyggingsaktivitet og forventet å finne verdifull natur. Arbeidet vil foregå i felt og data som innhentes vil blant annet bli brukt i arealforvaltningen hos kommunen og Fylkesmannen. Hensikten er å gi forvaltningen stedfestet økologisk informasjon om naturen som er oppdatert og basert på den nyeste og beste kunnskapen vi har om naturvariasjon i Norge.

 

Naturtypene som skal kartlegges er valgt ut av en ekspertgruppe utnevnt av miljødirektoratet. I alt er det 108 ulike Naturtyper som er utvalgt for kartlegging. De fleste av disse er på norsk rødliste for naturtyper, men en del skal også kartlegges fordi de anses som særlig viktige, for eksempel fordi det er et stort antall arter knyttet til dem.

 

Kartleggingspakka på Golsfjellet og rundt Tisleia omfatter et storslått stølslandskap som er særegent på nasjonalt nivå, og blir omtalt som stølvidda. Aktiviteten i området var på sitt mest intensive på 1700-1800 tallet, men det meste av jordbruksmarka er fremdeles aktiv og det er mye dyr på utmarksbeite. Den dag i dag er stølsvidda det mest aktive stølsområdet i Norge. Vi forventer derfor å finne mye intakt semi-naturlig eng (T32) og intakt boreal hei (T31), men store områder vil antagelig også være i gjengroing. Betydelige deler av områdene består av myr. I tillegg til interessante artsfunn forventer vi på grunn av den høye aktiviteten i området også å finne slåttemyrer (V9). Nedbørsmyr (V3) og enkelte torvmarksformer (3TO) er også aktuelle. Noen områder befinner seg over den klimatiske tregrensa. I disse områdene forventer vi å finne fjellhei, leside og tundra (T3) som går i ett med boreal hei (T31) på nedsidene. Rabber (T14), snøleier (T7, både over og under tregrensa )som asonale snøleier), våtsnøleier (V6) og blokkmark (T27) er andre aktuelle fjelltyper i området. Det er også områder med bjørkeskog og granskog i kartleggingspakkene, hvorav noen flekker med eldre skog kan være interessante lokaliteter for en del sjeldne epifytter.