Horndykkeren hadde på 1800-tallet sin hovedutbredelse i de nordlige delene av Nordland, den utvidet sitt utbredelsesområde i løpet av 1970-tallet. Første hekkefunn i Oppland i 1975. Rundt årtusenskiftet ble det registrert en tydelig framgang både i bestandsstørrelse og i utbredelse, spesielt i fylkene Finnmark, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland og Buskerud. En landsomfattende kartlegging ble gjennomført av Norsk Ornitologisk Forening i 2007. Arten er prioritert i handlingsplan for trua arter. Handlingsplanens hovedmål er at horndykkeren i et langsiktig perspektiv skal finnes utbredt med en livskraftig bestand innenfor artens naturlige utbredelsesområde i Norge. I Oppland er oppdemte myrtjern i barskogbeltet og i bjørkebeltet det viktigste hekkehabitatet.


Etter totaltellingen av hekkebestanden av horndykker i Norge i 2007 har det ikke blitt utført landsomfattende totaltelling. I Oppland ble det foretatt en totalopptelling i 2013.
Horndykkeren er i «Norsk rødliste for arter 2015» kategorisert som VU - sårbar, med en bestandsstørrelse på 1300-1500 individ, og nedadgående.

 

Ser du horndykkere i det aktuelle området, gi oss gjerne beskjed eller rapporter på Artsobservasjoner.no