Høsten 2019 har nok en gruppe VG2 elever ved Dokka VGS valgt det nye faget Innføring i Bioøkonomi. I faget ønsker vi et tett samarbeid med lokale bedrifter som kan ta imot elever på omvisning, inkludere elevene i problemløsning eller gjesteforelese om bedriften. Vi ønsker at dette faget skal ha en praktisk tilnærming på undervisningen, som vil bidra til å motivere elevene til å tenke selvstendig og komme med kreative løsninger og ideer som bedriftene kan nytte seg av. Samtidig får elevene innsikt i potensielle fremtidige arbeidsplasser og vi håper at dette vil øke sjansene for at elever som ønsker høyere utdanning tilbakevender til kommunene etter utdanning.

 

Skoleåret 2019/2020 har vi i samarbeid med lærere fra Dokka VGS videreutviklet fagplan i bioøkonomi etter malen for fagfornyelsene som kommer i alle fag. Skoleåret 2020/2021 blir det siste året med prøving av dette faget, før det forhåpentligvis blir godkjent som et programfag. På grunn av korona-situasjonen har dessverre elevene måtte avlyse sin tur til Urdaibai våtmarkssenter og flere lokale bedriftsbesøk i år. 

 

Definisjon på bioøkonomi:

I følge Europa-konvensjonen er bioøkonomi definert som: «produksjonen av fornybare biologiske ressurser og konverteringen av disse ressursene og avfallsstrømmene til verdifulle produkter, som mat, fôr, biobaserte produkter og bioenergi. En bioøkonomi integrerer hele spekteret av naturlige og fornybare biologiske ressurser, land og havressurser, biologisk mangfold og biologiske materialer (planter, dyr og mikrober), gjennom produksjon og konsumering av disse bioressursene».

Bioøkonomi er altså et samlebegrep for en økonomi basert på biologiske fornybare ressurser for å skape et bærekraftig samfunn. Det er et nytt og viktig konsept som baseres på produksjon av biologiske ressurser og deres konvertering til tjenester som mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi mm.

 

Formål

Faget Innføring i Bioøkonomi handler om forståelse for bioøkonomi og bioøkonomiens muligheter for å ta vare på biologiske ressurser og skape et bærekraftig samfunn. Faget skal ta for seg skiftet fra en oljeøkonomi til en bærekraftig bioøkonomi på et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. En viktig del av faget er å gi innblikk i bioøkonomi i dagens og fremtidens landbruk, skogbruk, fiskeindustri og industriproduksjon. Faget skal gjennom aktiviteter og bedriftsbesøk bidra til forståelse for produksjonen fra råvarer til ferdig biobaserte produkter, med avfallsstrømmer og sirkulær økonomi. Elevene skal også få innsikt i grunnleggende økologi, biologisk mangfold og økosystemtjenester knyttet til bærekraftige ressurser og bioøkonomi. Faget skal bidra til forståelse for bærekraftig høsting, forvaltning og skjøtsel av natur og miljø. Dette er en viktig rolle for få til et bioøkonomisk samfunn.

 

Læringsformer og aktiviteter

Faget skal bestå av forelesninger og gjesteforelesere, bedriftsbesøk, feltaktiviteter, rapporter, gruppeoppgaver og fremføringer. En viktig del av faget er at elevene skal være med å løse problemstillinger og utvikle kreative løsninger og produkter sammen med lokale bedrifter. Elevene finne løsninger på å utnytte restprodukter ved opprettelse av elevbedrifter i tett samarbeid med lokale bedrifter og FoU-miljøer. DNV bistår Dokka VGS med gjennomføringen av faget.  

 

Hovedtema:

  1. Bioøkonomi – en ny tankegang
  2. Bioøkonomisk naturbruk (landbruk, skogbruk, fiskebruk)
  3. Bioøkonomisk produksjon (industriproduksjon)
  4. Fornybar energi og bioenergi
  5. Natur- og økosystemtjenester

Mål:

Målet med prosjektet er å få godkjent Bioøkonomi som et programfag fra høsten 2021. Vi håpet at samarbeidet mellom skole og lokale bedrifter vil føre til mer kunnskap og kompetanse innen bioøkonomi som igjen vil knytte disse ulike fagmiljøene tettere sammen og løfte Innlandet som bioøkonomisk region.