Dokkadeltaet naturreservat er fredet hovedsakelig på grunn av sin betydning som hekke- og rasteområde for fugl. Vanlige fugler i deltaet er svaner, gjess, ender, måke- og vadefugler. Flere rovfugler og enkelte ugler ses jevnlig, og et stort utvalg av spurvefugler kan observeres i deltaet eller deltaets nærområder. Av sjeldnere arter som er tett knyttet til våtmark er det observert svarthalsdykker, taffeland og dvergdykker i naturreservatet, for å nevne noen. Fiskeørn er en fast gjest i deltaet og er lett å observere om våren mens den er på jakt etter fisk. Det yrer av fugleliv i tiden rundt vår- og høsttrekkene. Om sommeren hekker andefugler, vadere og dykkere i Dokkadeltaet.

 

Vassdragsnaturen i nedslagsfeltet til Randsfjorden danner grunnlaget for ulike naturtyper. Dette gir forskjellige biotoper og habitater, der en rekke fuglearter finner gode levesteder, eller næringsrike rasteplasser på vei til andre hekkeområder. Dokkadeltaet har en nøkkelrolle i dette systemet av fugleområder. Særlig viktig er deltaet under vårtrekket, her er det gode næringsforhold i de grunne vannområdene og på mudderbankene.

 

Her finner du de siste artene registrert i artsobservasjoner fra Dokkadeltaet.

 

De 20 vanligst rapporterte våtmarksartene i Dokkadeltaet naturreservat: (antall rapporteringer, ikke antall individer)
- Toppdykker
- Kvinand
- Stokkand
- Kanadagås
- Toppand
- Knoppsvane
- Sangsvane
- Krikkand
- Brunnakke
- Laksand
- Horndykker
- Kortnebbgås
- Trane
- Storskarv
- Stjertand
- Fiskeørn
- Storlom
- Grågås
- Gluttssnipe
- Fiskemåke 

 

Brunnakke. Foto: Thor Østbye

 

De 10 vanligst rapporterte spurvefuglartene i Dokkadeltaet naturreservat: (antall rapporteringer, ikke antall individer)

- Linerle
- Kråke
- Kaie
- Bokfink
- Skjære
- Varsler
- Låvesvale
- Løvsanger
- Sivspurv
- Gråtrost

 

 

Bokfink. Foto: Thor Østbye

 

De vanligste våtmarksfuglene om våren er gjess og ender:

- Knoppsvane
- Sangsvane
- Kortnebbgås
- Grågås
- Kanadagås
- Brunnakke
- Krikkand
- Stokkand
- Stjertand
- Toppand
- Kvinand
- Laksand
- Toppdykker
- Horndykker

 

 

Laksand. Foto: Thor Østbye

 

Sjeldne våtmarksfugler om våren:

- Ringgås
- Amerikakrikkand
- Dvergdykker
- Gråstrupedykker
- Svarthalsdykker
- Egretthegre
- Sjøorre
- Vaktel
- Vannrikse
- Myrrikse
- Åkerrikse
- Sothøne
- Boltit
- Dvergsnipe
- Temmincksnipe
- Fjæreplytt
- Fjellmyrløper
- Kvartbekkasin
- Dobbeltbekkasin
- Polarmåke
- Hvitvingesvartterne

 

 

Dvergdykker Foto: Thor Østbye

 

Vanlige arter i deltaet om høsten:
- Knoppsvane
- Sangsvane
- Kanadagås
- Stokkand
- Toppand
- Kvinand
- Toppdykker
- Horndykker
- Storskarv

 

 Sangsvane. Foto: Thor Østbye

 

Sjeldne våtmarksfugler om høsten:
- Ringgås
- Stjertand
- Taffeland
- Havelle
- Sjøorre
- Siland
- Gråstrupedykker
- Havørn
- Vannrikse
- Sothøne
- Vipe
- Tundrasnipe
- Temmincksnipe
- Dvergsnipe
- Sotsnipe
- Krykkje
- Hvitvingesvartterne
- Lomvi

 

Temmincksnipe. Foto: Thor Østbye 

 

Rovfugler i Dokkadeltaet:

- Vepsevåk
- Havørn (sjelden)
- Sivhauk
- Myrhauk
- Hønsehauk
- Spurvehauk
- Musvåk
- Fjellvåk
- Fiskeørn
- Tårnfalk
- Dvergfalk
- Lerkefalk
- Jaktfalk (sjelden)
- Vandrefalk

 

Fiskeørn. Foto: Thor Østbye

Fiskeørn. Foto: Thor Østbye