Den internasjonale våtmarkskonvensjonen, Ramsarkonvensjonen, ble grunnlagt i den iranske byen Ramsar i 1971. Norge var ett av de første landene som ratifiserte konvensjonen i 1974. Ramsarkonvensjonen trådte i kraft i 1975.
Ramsarkonvensjonens definisjon av våtmarksområder er vid. Den omfatter blant annet myr og ferskvann, samt brakkvann og marine områder ned til seks meters dybde. Opprinnelig konsentrerte Ramsarkonvensjonen seg om å ivareta våtmarker som leveområde spesielt for vannfugler. I dag omfatter Ramsarkonvensjonen både våtmarker, integrert vannressursforvaltning og fattigdomsproblematikk.

 

Hittil over 60 våtmarkssystemer med Ramsarstatus i Norge

Konvensjonen har 169 partsland. 2260 internasjonalt viktige våtmarksområder er skrevet inn på Ramsar-listen. Disse områdene dekker ca. 2,15 mill. km2. Norge har hittil pekt ut 63 våtmarkssystemer med Ramsarstatus. I Oppland er det tre RAMSAR-områder: Dokkadeltaet, Hynna og Fokstumyra. Miljødirektoratet (MD) er norsk vitenskapelig forvaltningsmyndighet for konvensjonen.

 

Forpliktelser knyttet til Ramsarkonvensjonen

Medlemslandene forplikter seg til å følge opp en rekke forhold i selve konvensjonen, samt de vedtak landene gjør på partsmøter som avholdes hvert tredje år. Slike forpliktelser er særlig knyttet til:
- å forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsarområder) slik at deres økologiske funksjoner opprettholdes
- å sørge for fornuftig, bærekraftig bruk av våtmarker generelt i forvaltning og arealplanlegging, herunder blant annet kartlegge og gjennomføre verneplaner for våtmarker
- deltagelse i internasjonalt samarbeid om våtmarker, blant annet gjennom bistandssamarbeid

 

For mer informasjon om Ramsar, se linken: http://www.ramsar.org/