Våtmarkssenteret har svært høy kompetanse på fossekall, og kan bidra med utredninger, sårbarhetsanalyser og verdisetting av elvestrekninger for arten ved vannkraftutbygging. Undersøkelser har vist at det grovt sett kan settes likhetstegn mellom hekkelokalitet for fossekall og vannkraftressurs, spesielt småkraftressurs. Vi kan også bidra med avbøtende tiltak som fossekallkasser. Utfordringen er hvordan det kan tilrettelegges for at fossekallen fortsetter å hekke på lokaliteten etter utbygging. Dersom det ikke blir gjort tiltak, vil lokaliteten svært ofte være tapt som hekkeplass for fossekallen (Walseng & Jerstad 2011).


Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter tar på seg veiledningsoppdrag for avbøtende tiltak i forhold til fossekallen ved kraftverksutbygginger. Oppdragene kan bestå av kun veiledning eller veiledning kombinert med utplassering av fossekallkasse(r). Vi kan også ta på oss oppfølging og vedlikehold av kassene.

 

Ta kontakt for forslag til tiltak og pris på oppdrag.

 

Litteratur:

Walseng, B. & Jerstad, K. 2011. Fossekall og småkraftverk. Norges vassdrags- og energidirektorat Rapport nr. 3 – 2011.

Øigarden, T. 2014. Fossekallen – Norges nasjonalfugl. Novus forlag.
 

Kasser_0075.jpg

 

llustrasjonsfoto fra Lygndalsvassdraget. Foto Trond Øigarden.