På oppdrag for statlige miljøvernmyndigheter som Fylkesmannen og Miljødirektoratet, kommuner og private utfører DNV ulike skjøtsels-, restaurerings- og overvåkningstiltak. Dersom du ønsker våre tjenester knyttet til disse oppgavene, kontakt oss gjerne.


Enkelte av våre pågående prosjekter:
• Bekjempelse kjempebjørnekjeks
• Kartlegge dragehodeglansbille
• Kartlegge elvesandjeger
• Kartlegging og kunnskapsinnhenting skjeggklokke
• Kartlegging og overvåking edelkreps i Oppland
• Kartlegging og overvåking oter i Oppland
• Overvåking kongeørn
• Restaurering av grøftet myr
• Skjøtselsforsøk dragehode
• Skjøtselsforsøk hagelupin
• Skjøtselsforsøk kjempespringfrø
• Skjøtsel av slåttemark og slåttemyr
• Tiltak elvemusling
• Utforme skjøtselsplaner for slåttemark og slåttemyr

 

Naturveiledning
Vi gjennomfører naturveiledning for barn, ungdom og voksne i alle aldre. Sentrale målgrupper er skoleklasser i grunnskole og videregående skole, der vi samarbeider med en rekke skoler innenfor ordningen “Den naturlige skolesekken”. Vi jobber også med andre lag og foreninger lokalt, og tilbyr naturveiledning for tilreisende på forespørsel. DNV har jobbet mye opp mot Statens naturoppsyn og ønsker å bistå nasjonale miljøvernmyndigheter med å utvikle nye konsepter og tilnærminger til naturveiledning.


Skjøtsel og restaurering av våtmark og andre naturtyper
På oppdrag for statlige miljøvernmyndigheter, kommuner og private utfører DNV ulike skjøtsels-, restaurerings- og overvåkningstiltak i vernede områder og områder med spesielle naturverdier. For tiden har vi mange aktiviteter knyttet til våtmarksnatur og slåttemark- og myr.


Naturbasert reiseliv
DNV har gjennom prosjektet “Økosystem Dokkadelta – Våtmark i en ny tid”, som var et av femten prosjekter i det nasjonale programmet “Naturarven som verdiskaper”, arbeidet med å utvikle besøksattraksjoner i vår region. Programmet var finansiert av Miljøverndepartemenetet og Regional- og Kommunaldepartemenetet og ledet av Direktoratet for naturforvaltning. En sentral strategi i vårt prosjekt har vært kunst i natur. DNV har i samarbeid med norske og utenlandske kunstnere og fagfolk hatt som mål å utvikle erfaringslære slik at naturveiledning ikke bare handler om kunnskap, men også har som mål å etablere en dypere forståelse og erkjennelse av at mennesket er en del av naturen.

 

Naturkartlegging etter NiN

Fra 2015 har DNV hatt kartleggingsoppdrag for Miljødirektoratet etter det nye naturkartleggingssystemet NiN (Natur i Norge). NiN er et beskrivelssystem som dekker alle naturtyper i Norge, og skal være et felles forvaltningsredskap for å ta vare på all naturvariasjonen vi har i landet vårt. Arbeidet foregår praktisk på nettbrett i felt, og dataene blir deretter overført til web og kartinnsynsløsninger.